BOFA 外贸单证

BOFA

BOFA=Bank of America, 美国银行。 问: 建设银行账户信息里写着 account no with BOFA : account no : 选择哪个? 答: 现在国际货币体系仍然以美...
阅读全文